0
Total Population
0
Hectares
0
km2 Area
0
Barangay

Ang tunay na sukatan ng kaunlaran ay ang pag-angat ng pamumuhay ng mamamayan

-Mayor Leovy K. Morpe

MAYOR LEOVIGILDO K. MORPE

Si Kuya Leovy Morpe ay mula sa isang simpleng pamilya. May pangarap siya, hindi lamang para sa sarili kundi para sa kanyang pamilya.

Nangarap siya. Nagpursige. Nakapagtapos ng pag-aaral habang isang working student. Naging isang Civil Engineer.

Nangarap siya. Nagpursige. Nagtrabaho bilang isang Field Engineer, nakapagpundar, at nakapagtayo ng isang maliit na negosyo. Lumago ito at naging isang malaking construction company.

Kuya Leovy's Programs

Latest Works

Assistance to Constituent in Crisis Situation

Educational Assistance for Students

Blessing of New Barangay

Services

Civil Registrar
Disaster And Risk Management
Education
Environment And Waste Management
Health
Public Employment Services
Public Works
Senior Citizen
Social Welfare
Traffic Management